Portfolio

In de afgelopen jaren heeft EPD Management Consultancy diverse opdrachten vervuld. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Integrale diagnose en Plan van Aanpak van organisaties, haar primaire en ondersteunende processen en de bijbehorende organisatie-afdelingen; we hanteren een bedrijfsmodel (afgeleide van het 7S van McKinsey:
In diverse opdrachten, thuiszorg, ziekenhuis, psychiatrie, woonzorgcentra, V&V (verpleeg- en verzorgingshuizen) en overheid.
Audits en Kwaliteitsonderzoek en waarborging

Verander en verbetermanagement
Lid MT Reorganisatie ouderenpsychiatrie, maatschappelijk opvang
woonzorgcentra’s, thuiszorg, militaire medische afdeling en ziekenhuis.
Ketensamenwerking GGD, GGZ, Verpleeghuis en maatschappelijke opvang
Regionale ketensamenwerking met ketenpartners en advies m.b.t. fusies 

Lid MT en Interim-management  waarbij wij tijdelijk een management rol bekleden ten behoeve van een opdracht met een specifieke taakuitvoering

Sr. Projectmanagement en Sr adviseur: het leiden van projecten en werkgroepen, sparring partner en adviseur directeuren, bestuurders en wethouders en 2e Kamerleden, onderhandelaar zorgverzekeringen en ketenpartners. Adviseur ambassadeurs en regeringsleiders.

Opzetten en Leiden van werkconferenties en congressen.
Burgerparticipatie projecten voor jongeren, vrijwilligersorganisaties, zelforganisaties en kerken.
Participant klankbordgroepen rijksoverheid in het kader van integratiebeleid, invoering zorgzwaartebekostiging (prestatiebekostiging of zzp systematiek) en vernieuwing AWB/ WLZ.
Gastdocent en trainer: over het onderwerpen over het Koninkrijksbeleid ontmanteling van de Nederlandse Antillen

Docent: Strategisch zorgmanagement: oude doctoraal, master en bachelor

Procesbegeleiding van diverse opdrachten en de implementatie met cultuurverandering.

Supervisor
Groepen managers zorginstellingen, individueel manager, supervisie aan functieniveaus verzorging en verpleging

Trainingen verzorgen voor deskundigheidsbevordering en vaardigheidsonderwijs 

In diverse opdrachten,  BBL / BOL opleiding verpleegkundige en verzorgende en opleiding verplegingswetenschap.; cultuurverandering en prestatiemanagement aan meer dan 700 deelnemers van verschillende instellingen in diverse trainingsprogramma’s

Adviseren in zorgvisies ten behoeve van lange termijn huisvestingsplannen voor zorginstellingen 

Nieuwbouw en verbouwing intensieve zorgafdelingen in de psychiatrie, zorgafdelingen verpleeghuis, OK afdeling.
Adviseren in verbouwing administratie afdelingen ziekenhuis
Afdelingen maatschappelijke opvang.

Adviseren strategisch en regeringsbeleid 
In diverse opdrachten en schrijven beleidsnota’s en strategische nota’s en opstellen speerpunten voor de strategische bepaling van zorg en ziekenhuisinstellingen. Verbetering productiecijfers positie zorg en ziekenhuis instellingen Adviseren in nota zorg voor regering Aruba, Vormgeving topstructuur, toekomscenario verpleegkundige en verzorgende beroepen.
Politiekbeleid Amsterdam Zuidoost, m.b.t. geweld en jeugd en Antillianenproblematiek.
Gezondheidszorg bij de Afrikaanse bevolking.

Schrijven regeerprogramma’s

Organisaties samengewerkt
Sint Franciscus Gasthuis, UMC Utrecht, AMC, Waterland Ziekenhuis, Stichting Endegeest (GGZ Rivierduinen) Sint Vincentius Suriname, Sanquin Bloedbank.

Leger des Heils Amsterdam, Gemeente Amsterdam en gemeentelijke ambtenaren diverse regio’s opdrachten.

Stichting Zorgwereld, Stichting Evean Zorg Amsterdam, Regioplan Beleidsonderzoek / Invoorzorg, Laurens Rotterdam, Glorieux Verzorgingshuis, De Riederborgh, Huize Blijdorp Marente, Woonzorgcentrum de Wissel, Stichting Hanzenheerd, Zonnelied Brabantzorg, Woonzorgcentrum Zevenbergen, Stichting Florence

Horizon 2020, EAHC (Executive Agency for Health and Consumers), EIC (European Innovation Council), Ministerie van Defensie Nieuwersluis, MaDi Amsterdam en Diemen, Amant nu Beweging 3.0, Schevenings Zorgpalet (Respectzorg), , Axion Continue, Zorgcompas, Rijkuniversiteit Utrecht. ROC Amsterdam, Vereniging Caress Gebruikers, GWCA, Twijnstra Gudde NAZW, NCOI,

Grootte organisaties tussen de 100-6000 personen met een omzet tot 400M euro per jaar. (noot omzet cijfer is afhankelijk van de groei van desbetreffende organisatie referentiecijfers jaarrekening tot 2019/2020).

My LinkedIN Profile