Links

Koepelorganen adviesbureaus en interim-managers

Raad voor Interim Management
De Raad voor Interim Management (RIM) is op 1 januari 1986 opgericht door een aantal grotere bureaus. Daarmee heeft interim-management in de veelheid van “service tot management” een eigen professionele status verworven.

NIVE :  nive.org Het managersplatform van Nederland

IM-register: register voor gecertificeerde en gekwalificeerde interim-managers

PZO
Platform voor zelfstandige ondernemers
PZO wil dat wetten en regels meer rekening houden met de belangen van zelfstandigen zonder personeel. PZO wil dat zzp’ers een vanzelfsprekende positie krijgen in het Nederlandse poldermodel. PZO maakt zich daarom sterk voor een (directe) vertegenwoordiging van de belangen zzp’ers in belangrijke (overheids-)adviesorganen als de Stichting van de Arbeid (StvdA) en de Sociaal-Economische Raad (SER).

Wettelijke overheidsorganen

Nederlandse zorgautoriteit
De gezondheidszorg is flink in beweging. De overgang van aanbod- naar vraaggerichte zorg brengt veranderingen mee bij de overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten/consumenten. In het kader van deze veranderingen heeft de NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken.
Ook houdt zij toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zij stelt regels, budgetten en tarieven vast.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Toezichthoudend staatsorgaan voor naleving van kwaliteit, deugdelijkheid n toegankelijkheid aan de hand van de gestelde voorschriften en bepalingen.

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundige

Raad voor de Volksgezondheid en zorg
De RVZ, opgericht in 1995, is het adviesorgaan dat de regering adviseert over het beleid voor de volksgezondheid en zorg.

www.rijksoverheid.nl
Alle informatie over het Rijksoverheidsbeleid, Ministeries en documenten van het overheidsbeleid voor alle diverse aandachtsgebieden: o.a. de volksgezondheid, sport, milieu en onderwijs.

Koepelorganisatie zorginstellingen en consumenten

Vereniging van ziekenhuizen
De NVZ vereniging van ziekenhuizen is de organisatie van de branche ziekenhuizen. Deze branche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch-specialistische zorg bieden.

Actiz
De brancheorganisatie voor zorgondernemers. Zij zet zich in voor het ondernemerschap in de markt van zorg, wonen, welzijn en preventie.

GGZ Nederland
De vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland) is de brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

www.vgn.nl
Vereniging van brancheorganisaties in de gehandicaptenzorg.

www.npcf.nl
De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. De federatie fungeert als platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op inhoudelijke thema’s.

Koepelorganisatie verpleging en verzorging

V&VN
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Het is een beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. www.venvn.nl

Wetten

Via Rijksoverheid.nl.

Kwaliteit

Het NIAZ: partner voor verantwoording en verbetering
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen toetst of zorginstellingen hun organisatie zodanig hebben ingericht, dat ze op reproduceerbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg voortbrengen.

Stichting HKZ
Stichting HKZ richt zich op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. U vindt op deze site informatie over de middelen die HKZ hiervoor inzet. Centraal daarin staat het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Een zorg- of welzijnsorganisatie met een HKZ

Verzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland
Alles over verzekeringen

Bouw

Cobouw.nl
Het kennisinstituut houdt zich bezig met de huisvesting van de  gezondheidszorg. Daarbij gaat het om ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg tegenwoordig Actiz
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is een gezamenlijke activiteit van Aedes,  vereniging van woningcorporaties en Actiz brancheorganisatie verpleging en verzorging. Het Kenniscentrum ondersteunt sinds 2002 zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten

Informatie en tijdschriften

Zibb

ZorgVisie
ZorgVisie is het vakblad voor beleid en management voor alle sectoren van de zorg.

Nursing

Management en Consulting
Tijdschrift Platform voor organisatieprofessionals

Elsevier
Nieuws achtergronden en opinies voor managers en zakenlui

Managersonline
Internetmagazine voor managers en directeuren.

My LinkedIN Profile